Logan

Baby Logan

Logan, watching the show

Logan at his 1st show

Logan Group Wins

Logan’s 1st win

Logan’s 2nd win

Logan’s 3rd win

Logan 4th win, Bred-By group 1, O/H group 3

Logan New Champion